KEVELAER MISSION

OUR LADY, CONSOLER OF THE AFFLICTED

KWAZULU-NATAL, SOUTH AFRICA

Donnybrook weather
 
 


Izimfihlo zeRosali

(Click here for English version)

Isibonakaliso sesiphambano

Umvumkholo wabaPhostoli

Baba wethu ...

Jesu yandisa ukukholwa kwethu, Yethi Maria ...

Jesu yandisa ukuthanda kwethu, Yethi Maria ...

Jesu yandisa ukuthemba kwethu, Yethi Maria ...

Udumo alube kuYise beneNdodana noMoya oCwebileyo ...

O Jesu omuhle othandekayo ....

Izimfihlo zokuJabula / The Joyful Mysteries

1)UMaria waziswa yiNgelosi ukuthi uyakuzala uMsindisi (Luk 1:26-38)
2) UMaria uhambela uElizabeth: (Lk 1:42)
3) Ukuzalwa kukaJesu (Lk 2:7)
4) Ukwethulwa eThempelini (Lk 2:22)
5) UJesus ufunyanwa eThempelini (Lk 2:46)

IziMfihlo zokuKhanya / Luminous Mysteries

1)Ukubhabhadiswa kukaJesu eJordan (Mt 3:17)
2) Umshado waseKhana
3) Ukubikizelwa kombuso kaNkulunkulu (Lk 7:47-48)
4) Ukukhazimula kukaJesu entabeni (Lk 9:35-36)
5) Ukumisa kwakhe iSakramente eliyiNgcwele laseLathini

IziMfihlo zokuHlupheka / Sorrowful Mysteries

1)UJesu ujuluka igazi (Lk 14:32)
2) UJesu uyashaywa (Mk 15:15)
3) UJesu uqheliswa ngameva
4) Utshatha unqamulezo (Jn 19:17)
5) Ukunqanyulezwa (Mk 15:24

IziMfihlo zobuKhosi / Glorious Mysteries

1) Ukuvuka kukaJesu (Mt 28:5-6)
2) Ukwenyuka kukaKristo (Izenzo 1:9)
3) Ukwehla koMoya Ocwebileyo (Izenzo 2:4)
4) Ukwenyuselwa kukaMaria (1 Thes 4:14)
5) Ukuqheliswa kukaMaria (iSambulo 12:1)


Yethi Nkosikazi ....home page


Short Curriculum Vitae of Abbot Francis Pfanner


Short Curriculum Vitae of Abbot Francis Pfanner
The Diocese of Mariannhill
 

webmaster
© Kevelaer Mission - South Africa. Copyright Reserved